معرفی طرح

معرفی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

مقدمه:

در راستای اجرایی نمودن بند ۲ سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و همچنین استمرار و تثبیت اشتغال فرصت های موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی و نیاز برای استفاده از ظرفیت های آموزشی موجود در محیط های کارگاهی و در راستای توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین گردیده است.

اهداف:

۱) آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی

۲) حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصا در صنایع دستی

۳) کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند

۴) کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت

۵) استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی

تعاریف اختصاصی:

۱) اداره کل: ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها

۲) سازمان ها: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۳) مرکز یادگیری(واحد مشمول طرح): یکی از مراکز آموزشی یا کارگاهی است که با مجوز سازمان می تواند نسبت به تربیت فنی و حرفه ای مهارت آموز، در حرفه های آموزشی مجاز اقدام نماید.

۴) حرفه آموزشی مجاز: حرفه یا شایستگی که در قالب استاندارد آموزشی سازمان مصوب گردیده است.

۵) مهارت آموز: فردی که پس از کسب دانش کافی در یکی از حرفه های آموزشی مجاز به منظور کسب مهارت با رضایت و اختیار خود (در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال با اطلاع و رضایت کتبی ولی)تحت نظارت مرکز یادگیری مطابق مقررات آموزشی سازمان در واحدهای مشمول طرح بر اساس این دستورالعمل مشغول آموزش می شود.

۶) مربی(استادکار): فردی که تجربه ،توان فنی شغلی و مهارتی وی مورد تایید صنف یا صنعت مربوطه بوده و در کارگاه شاغل می باشد و دارای پروانه کسب یا بهره برداری از مراجع ذیصلاح است.

۷) مهارت آموزی در محیط کار واقعی: یکی از روش های آموزشی فنی و حرفه ای است که طی آن مهارت و شایستگی مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی سازمان از مربی به مهارت آموز همزمان با فرایند تولید محصول و ارائه خدمت منتقل می گردد.

شرایط مهارت آموز:

۱) مهارت آموز علاقه مندی و تمایل خود را کتباً اعلام نماید.

۲) سن مهارت آموز حداقل ۱۵ سال باشد.

۳) تابعیت ایرانی داشته باشد.

۴) شرایط و توانایی لازم متناسب با استاندارد آموزشی مربوطه را داشته باشد.

۵) از کارکنان فعلی کارگاه نباشد.

شرایط مربی:

۱)حداقل دارای پنج سال و در صورت داشتن گواهینامه مهارت دارای سه سال سابقه کار مرتبط (درهمان شغل)باشد.

۲)حسن شهرت، سطح تخصص و توان حرفه ای وی مورد تأیید صنف یا صنعت مربوطه باشد.

۳)صلاحیت عمومی و توانمندی انتقال مطالب به مهارت آموزان را داشته باشد.

شرایط آموزش:

۱) آموزش در مرکز یادگیری تعیین شده و در ساعات معمول کار اجرا گردد.

۲) آموزش مطابق استاندارد آموزشی سازمان صورت گیرد. برای مشاغل فاقد استاندارد، سازمان با مشارکت متخصصین صنف یا صنعت نسبت به تهیه و تدوین استاندارد اقدام می نماید.

۳) زمان آموزش برابر با زمان مندرج در استاندارد های آموزشی بوده و حداکثر یکسال باشد. همچنین حداقل مدت زمان آموزش در هر زمان نباید کمتر از هشتاد ساعت باشد.

۴) آموزش بایستی متناسب با حرفه و استاندارد آموزشی باشد.

۵) در صورت تخلف مرکز یادگیری،معرفی مهارت آموز به دیگر مراکز مشابه مجاز می باشد.

۶) سرفصل های آموزشی باید در مرکز یادگیری نصب شده باشد.

۷) مهارت آموز در پایان دوره به منظور اخذ آزمون های مربوطه به مراکز یادگیری معرفی می شود.

۸) مربی(استادکار)حین اجرای آموزش اجازه کاهش تعداد یا اخراج کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی نسبت به زمان شروع اجرای طرح را ندارد.(تعداد بیمه شدگان واحد های مشمول نباید کاهش یابد.)

۹) تعداد مهارت آموزان برای هر واحد مشمول به شرط وجود امکانات، تجهیزات، فضا و ایمنی کافی حداکثر ۳ نفر می باشد.

۱۰) مشخصات تمامی دوره های آموزشی می بایست در پورتال جامع آموزش سازمان درج گردد.

۱۱) طرفین حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت اجرای دوره آموزشی را ندارند.

شرایط مراکز یادگیری:

۱) دارای پروانه کسب یا بهره برداری معتبر باشد.

۲) مجوز آموزشی مربوطه را از اداره کل داشته باشد.

۳) دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در مرکز یادگیری رعایت شده باشد.

۴) دستگاه ها و تجهیزات مرکز یادگیری متناسب با نوع استاندارد آموزشی باشد.

۵) مرکز یادگیری می بایست نسبت به اعلام درخواست آموزشی مهارت آموز به سازمان اقدام نماید.

۶)اعتبار مجوز هر واحد مشمول طرح، در صورت عدم جذب و بکارگیری حداقل یک سوم از ظرفیت مهارت آموختگان آن واحد، فاقد اعتبار بوده و قابل تمدید نیست.

وظایف مربی:

۱) رعایت استاندارد های آموزش مهارتی

۲) تکمیل و تحویل اسناد، مدارک و فرم های ارائه شده اداره کل

۳) معرفی مهارت آموز برای آزمون پاین دوره به مرکز بلافاصله بعد از پایان دوره.

۴) همکاری با عوامل معرفی شده از طرف اداره کل

۵) رعایت مفاد قرارداد آموزشی منعقد شده بین مربی(استادکار)و مهارت آموز(یا ولی وی).

۶) همکاری در اخذ آزمون های کتبی و عملی پایان دوره آموزشی.

۷) اعلام ترک دوره مهارت آموزی به اداره کل مربوطه.

۸) توانمند سازی مهارت آموز در مهارت های کسب و کار به همراه مهارت های شغلی در حد متعارف حرفه مربوطه و رعایت کرامت انسانی.

۹) خودداری از محول نمودن آموزش به دیگران.

وظایف مهارت آموز:

۱) تا پایان مدت دوره موظف به اجرای مفاد قرارداد آموزشی باشد.

۲) طبق برنامه آموزشی تعیین شده توسط مربی در محل آموزش حاضر شود.

۳) در صورت غیبت مهارت آموز (به علت بیماری و…) وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و مدارک مربوطه به مرکز یادگیری اطلاع دهد.

۴) کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی مرکز یادگیری را رعایت کند.

۵) در آزمون های پایان دوره شرکت کند.

۶) مهارت آموزان پس از موفقیت در دوره آموزشی قبلی در اولویت ثبت نام در دوره های تکمیلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سازمان می باشند.

وظایف مشترک مربی و مهارت آموز:

۱) عدم اجبار به امور غیر آموزشی از جمله ضمانت، شهادت، شراکت، معامله و…

۲) امانت داری ، تلاش حداکثری برای حفظ جان، مال، تجهیزات و مواد مصرفی طرفین.

۳) رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی.

۴) ارایه اطلاعات لازم به ولی مهارت آموز، مرکز یادگیری، تشکل صنفی و صنعتی مربوطه برای اجرای بهینه دوره و حفظ مطلوبیت اجرای دستورالعمل.

۵) طرفین در صورت توافق برای توقف اجرای دوره آموزشی لازم است مراتب را کتباً حداکثر ۱۵ روز بعد از توقف اجرای دوره آموزشی به اداره کل و صنف مربوطه اعلام نمایند.

تبصره : مرجع رسیدگی به اختلافات آموزشی مهارت آموز و مربی (استادکار)، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه می باشد. در صورت عدم حصول نتیجه، مربی(استادکار)به اداره کل معرفی می گردد.