نام سازمانپایگاه های اینترنتی
پرتال سازمان فنی وحرفه ای کشورwww.portaltvto.com
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورwww.irantvto.ir
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرزwww.alborztvto.ir
مرکز شماره یک شهید خداییwww.c1.alborztvto.ir
مرکز شماره دو زیبادشتwww.c2.alborztvto.ir
مرکز شماره سه شهید رهبریwww.c3.alborztvto.ir
مرکز شماره چهار خواهران الزهراءwww.c4.alborztvto.ir
مرکز شماره شش هشتگردwww.c6.alborztvto.ir
مرکز شماره هفت نظرآبادwww.c7.alborztvto.ir
مرکز شماره هشت اشتهاردwww.c8.alborztvto.ir