, ,

کاهش زمان دسترسی به شغل از طریق مهارت ( http://soe.alborztvto.ir )

پروژه اشتغال مهارت محور بر اساس ظرفیتهای موجود استان در بخشهای دولتی و غیر دولتی در دو بخش کوتاه مدت ( ویژه کارجویان ماهر) و بلند مدت ( ویژه کارجویان فاقد مهارت) از طریق تعاملات بین دستگاهی با محوریت استانداری البرز در سه محور استخدام ،خود …